Pågående aktiviteter/ nyheter

 • Blir det nått slakteri? Hur går det med föreningen? Vad händer med Härjedalsmat?
  22 juni, kl. 10.30 - 12.00Målbilden för Härjedalsmat är att skapa en livskraftig, väl fungerande matproducent/intressentplattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion, samt att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram för plattformen. Hur går det då?

  Tisdagen den 22 juni kl 10.30-12.00 genomför vi ett digitalt seminarium och workshop för att berätta om vad genomförda aktiviteter lett till och visar vad som är inplanerat under hösten. Vi pratar också om nästa steg i slakterifrågan.
  · Vad har hänt sedan seminariet om logistik och transport? · Hur går det för arbetsgruppen som vill starta en organisation för matintressenter i Härjedalen? · Matmässan i Hamra 28 augusti · Smakprov på höstens aktiviteter · Ska vi starta ett gemensamt slakteri i Härjedalen?
  Du anmäler dig senast den 20e juni till: julia.pearson@hushallningssallskapet.se.
  Några dagar innan mötet skickar vi ut en länt för uppkoppling.
  För frågor kontakta
  Julia:
  julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-5251138 eller
  Annichen: annichen.kringstad@lrf.se, 070-6551557
  Varmt välkomna,
  Julia och Annichen
  Projektägare för Härjedalsmat är LRF Jämtland, projektet drivs med stöd från Härjedalens kommun, Region Jämtland Härjedalen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
  Vi brukar säga att LRF behöver många medlemmar för att höras och synas. Och det stämmer. Som medlem i LRF har du Sveriges största företagarorganisation i ryggen och med dig med på tåget blir vi en röst starkare och en erfarenhet rikare. Bli medlem genom att besöka lrf.se/blimedlem eller kontakta medlemsservice via 010-184 40 00.


 • Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan
  I höstas 2020 har kommunikationsprojektet "Arbete i samverkan förutsätter kommunikation i samverkan" startats med syftet på att ta fram konkreta kommunikativa insatser utifrån länets livsmedelsstrategin.Projektet är ett brett organisatoriskt samverkansprojekt tillsammans med de aktörer som arbetar med strategiska insatser i den regionala livsmedelsstrategin i Jämtland Härjedalen.
  En sammanhållen kommunikation är en central del i att stärka potentialen som finns med att öka produktionen i länet. Projektet ska fastställa på vilket sätt vi ska kommunicera med tillhörande långsiktig kommunikationsplan samt regiongemensamt kommunikationsmaterial.Satsningen är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.Projektledarare är Fabienne Theiler, 070 245 27 30, fabienne.theiler@torsta.se
 •  Ett gemensamt slakteri i Härjedalen?
  19 maj, kl. 10.00 - 12.00Ett prioriterat område att arbeta vidare med inom projekt Härjedalsmat är önskan om att starta upp ett slakteri. Onsdagen den 19 maj kl 10.00-12.00 genomför vi ett digitalt seminarium och workshop för att diskutera frågan. Nötköttsproducent Magnus Westfält presenterar sin idé kring ett gemensamt slakteri i Härjedalen. Niklas Persson, Hede Kött och Chark och nötköttsproducent Erik Daabach berättar om sina tankar kring möjliga lösningar. Medverkar gör även Magnus Olsson från Frostviken Jordbruksutveckling. Frostviken Jordbruksutveckling är namnet på ett gemensamt slakteri, ägt av fyra lantbrukare. Slakteriet invigdes 2009. Hur har det gått sedan dess? Vad ska man tänka på när man ska bygga och driva ett gemensamt slakteri? Magnus delar med sig av sin erfarenhet .

  Du anmäler dig senast den 16e maj till: julia.pearson@hushallningssallskapet.se.
  Några dagar innan mötet skickar vi ut en länk för uppkoppling.
  För frågor kontakta Julia: julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-5251138 eller
  Annichen: annichen.kringstad@lrf.se, 070-6551557
  Varmt välkomna,
  Julia och Annichen •   Det blir Skördefest igen
  11-12 september 2021mer information se nedan


 • Från strategi till handling – Regional mat- och livsmedelsstrategi i samverkan
  Nytt projekt på gång
  Jämtlands län var först i Sverige med en strategi kopplad till mat när den 2012 stod färdig efter att Östersund och Jämtland blivit utsedd till Creative city of gastronomy 2010. Dessutom var Östersund den första matlandethuvudstaden inom Matlandet Sverige 2011.Sedan dess har ett partnerskap med bred förankring funnits knuten till strategiarbetet. 2016 togs beslut om att revidera strategin och att koppla den tydligare till den nationella livsmedelsstrategin. 2018 beslutades om ”Regional mat- och livsmedelsstrategi” med handlingsplan.Projekt Från strategi till handling syftar till att växla upp det gemensamma arbetet i att nå målen i strategin om att tex öka konkurrenskraften, förädlingsgraden och att länet ska vara en erkänd hub för mat och gastronomi.Det övergripande målet är att hitta en långsiktigt hållbar organisation och arbetsform för det operativa arbetet med den handlingsplan som är kopplad till strategin. I det arbetet ingår att följa upp såväl handlingsplan som strategi med relevanta indikatorer och utifrån det föreslå prioriteringar för partnerskapet.Därutöver bidra till ökad samordning och samverkan vid de prioriterade aktiviteterna. En större aktivitet per år, en framtidskonferens, planeras och genomförs med kopplingar till samtliga områden i strategin – bärkraftigt företagande, konsument och marknad samt kunskap och innovation.Ett möte per kommun genomförs för att konkretisera strategins betydelse på kommunal nivå. Två mer omfattande partnerskapsmöten med bredare representation anordnas för att bidra till ökad samverkan, kunskap och inspiration.Projektet ägs av LRF och samarbetspartners är Torsta AB samt Hushållningssällskapet i Jämtlands län med stöd av partnerskapet för den regionala mat- och livsmedelsstrategin.Finansiärer är Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, Torsta och LRF Jämtland.Kontaktpersoner:
  Projektledare Annichen Kringstad, annichen.kringstad@lrf.se, 070-655 15 57
  Projektmedarbetare Julia Pearson, julia.pearson@hushallningssallskapet.se, 070-525 11 38 Projektmedarbetare Anna Olofsson Frestadius, anna.frestadius@torsta.se, 072-555 16 72 • Mer lokal potatis till kommunerna
  Jämtlands läns kommuner vill veta mer om er som producerar potatis
  Inför kommande livsmedelsupphandling så kommer Jämtlands läns kommuner att annonsera en enkät (enkäten kallas för RFI – request for information) med frågor till i första hand potatisleverantörer. Resultatet av enkäten kommer att användas inför kommande upphandlingar för att möjliggöra att kommunerna i Jämtland får in fler anbud.

  Information om hur ni hittar enkäten kommer finnas tillgänglig via www.upphandlingskontoret.se. Enkäten beräknas finnas tillgänglig under april.
   


 • Workshop, 18 mars, kl. 10-12
  Projekt Härjedalsmat bjuder till diskussion

  Planen för workshopen är att vi ska diskutera två områden:
  1. Vad ska vi prioritera utifrån de behov som uppkommit i dialog med er. Detta kommer sedan att ligga till grund för det kunskaps- och seminarieprogram och workshops som planeras, bilägger här en bild av vad som framkommit i samtal med er intressenter.
  2. Idé organisation/förening, är detta en idé att arbeta vidare med och hur ska vi i så fall göra det. Här har vi Sörmlands matkluster, en ekonomisk förening som en väg att gå, matkluster.se, men det finns också andra lösningar. Under den punkten kommer vi att få ytterligare ett inspel.Workshoppen hålls digitalt via teams, ta kontakt med projektledaren för att anmäla dig:Annichen; annichenkringstad@gmail.com; 070-6551557 • Projekt Härjedalsmat
  Workshops på gång

  Projekt Härjedalsmat samlade under v11 ett femtontal intressenter till workshop för prioritering av arbetet i projektet. Bönder, kockar, förädlare och mathantverkare med intresse för att utveckla mat från Härjedalen medverkande och diskuterade vad Härjedalsmat ska fokusera på i nästa steg.Målbilden för Härjedalsmat är att skapa en livskraftig, väl fungerande matproducent/intressentplattform med fokus på småskalig, traditionell matproduktion, samt att utveckla ett gemensamt aktivitetsprogram för plattformen. Under mötet diskuterades projektets kommande prioriteringar. Mötets samlade uppfattning var att projektet ska arbeta vidare med frågan om en gemensam plattform. Nästa steg i detta utvecklingsarbete är att skapa en arbetsgrupp för fortsatt utredning av plattformen.Vidare diskuterades innehåll i de kommande aktiviteterna i Härjedalsmat och där prioriterade deltagarna att projektet i första hand ska fokusera på följande områden; transport och logistik, marknad, försäljning och ett gemensamt varumärke/sigill. Även behovet av ett slakteri, stycknings kapacitet och fryskapacitet lyftes fram som prioriterade och att Härjedalsmat kan bli ett nav som kan stödja företagare i utveckling genom att ha kunskap om vilka resurser som finns beroende på behov.
  Nästa steg är att planerade seminarierna och workshops med innehåll utifrån de prioriterade områdena.För ytterligare information kontakta projektledare Annichen; annichenkringstad@gmail.com; 070-6551557 • Föreläsningsserie
  Jobbar du med mat och dryck?

  Just nu pågår det en föreläsningsserie för dig som jobbar med mat och dryck längs Nordens gröna bälte. Kika in på smak63.com och delta i spännande föreläsningar som ger dig inspiration för att utveckla måltidsupplevelser tillsammans med aktörer längs 63:e breddgraden, från kust i Trøndelag över Jämtland Härjedalen till kust i Västernorrland.Mer information hittar du här


 • Aktiviteter inom LRF
  Det pågår många aktiviteter inom LRF Jämtland.
  Klicka här för att se alla aktiviteter

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN